بورس چیست؟
بورس

بورس چیست؟

واژه بورس واژه بورس مانند هر واژه  دیگری دارای یک پیشینه تاریخی است. برای مثال واژه بانک از آنجا پدید آمد که در اروپا افراد

به بالای صفحه بردن